حراج هفته

کود آهن سکوسترن سینجنتا سوئیس

سکوسترن آهن حاوی ۶ درصد کلات EDDHA-Na Feدر کیلوگرم می باشد

زمان مصرف

بهترين زمان مصرف سكوسترن NK هم زمان با شروغ فعاليتهاي زيستي گياه و در اوايل فصل بهار مي باشد.

روش مصرف کود آهن سکوسترن:

سکوسترن به دو صورت از طریق خاک و ابیاری قطره ای مصرف می گردد

کود سکوسترون NK هزاره سوم

سكوسترن NK سبب بهبود فعاليتهاي زيستي و مشخصات ظاهری گیاه و در نتیجه افزایش سودآوری می شود.