سم

آبامکتین ۱/۸% امولسیون موارد استفاده     نام بیماری میزان مصرف در هکتار مینوز سبزی و صیفی ۰/۶ لیتر در هکتار کنه زنک مرکبات ۲۰cc تا ۲۵۰cc روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سم پاشی
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
آترازین %۸۰ پودر وتابل موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
آلاکلر ۴۸% امولسیون موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
آمترین %۸۰ پودر وتابل موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
آمیتراز ۲۰% امولسیون موارد استفاده     نام بیماری میزان مصرف در هکتار پسیل پسته   عسلک پنبه   محلول پاشی درختان با استفاده از محلول ۱/۵ در هزار
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
اتیون ۴۷% امولسیون موارد استفاده نام آفت نام محصول میزان مصرف شپشک ها و سپرداران مرکبات ۲ در هزار شپشک ها درختان میوه سردسیری ۱/۵ در هزار شپشک واوی ،شپشک تنه پسته ۱/۵ در هزار همراه با ۰/۵ تا ۱در هزار روغن امولسیون شونده کرم خوشه خوار ،زنجیرک گل ...
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
استوکلر ۵۰% امولسیون موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
اگزادیازون ۱۲% امولسیون موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
اندوسولفان ۳۵% امولسیون موارد استفاده   نام آفت محصول میزان مصرف کرم قواره پنبه ۳ لیتر در هکتار عسلک پنبه _ عسلک توتون پنبه ۳-۲/۵ لیتر در هکتار کارادرینا _ شب پره کاما سویا ۳ لیتر در هکتار سوسک کلرادو سیب زمینی ۱-۲ لیتر در هکتار سن های ناقل ...
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
ای. پی. تی. سی+ ایمن کننده دیکلرامید ۸۲% امولسیون موارد استفاده
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
ایپردیون+کاربندازیم ۵۲/۵% پودر وتابل موارد استفاده   نام بیماری نام محصول میزان مصرف شیت بلایت برنج برنج ۱کیلوگرم در هکتار یک نوبت خشکیدگی سر شاخه توت ۱در هزار در صورت لزوم ۲نوبت لکه قهوه ای نوازی جو ۱در هزار یک نوبت سیاهک های آشکار و پنهان ریز و کتونیا، ...
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید
ایمیداکلوپراید ۳۵% سوسپانسیون موارد استفاده نام محصول میزان مصرف در هکتار پسته ۴/۰ هزار علیه پسیل پسته توتون ۰/۲۵ لیتر در هکتار علیه شته توتون پنبه ۰/۲۵ لیتر مرکبات ۳۰۰cc روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سم پاشی به فاصله ۱۰ روز
تحویل رایگان
برای قیمت تماس بگیرید

نمایش 1–12 از 71 نتیجه