صابون محلولپاشي Sun Fert

تحویل رایگان

برای قیمت تماس بگیرید

صابون محلولپاشي Sun Fert

مصرف صابون محلولپاشي Sun Fert بهمراه كودهاي مايـع باعث نگـهداري طولاني تر كـودهاي مايـع روي برگ گياهـان شـده كه در نتيجـه اثر آنهـا را افـزايش مـي دهد.
صابون محلولپاشي Sun Fertبا دارا بودن خاصيت خيس كنندگي و پخش كنندگي و از بـين بردن نيروي جـذب سطحـي قطـرات، ماننـد مـاده wetting agent عـمل نموده و باعث ميشود تا ذرات پاشيده بخوبي روي برگ و اندام هاي گياه پخش شوند.
هر قطـره روي بـرگ ( از مخلـوط آب و كـود) ميتـوانـد با حالـت ذره بينـي خـود در مقـابل آفتاب باعث سوختـگي نقطـه اي روي برگ گيـاه شود . ولي مخلوط نمودن صابون محلولپاشـي Sun Fert با محلولي كه پاشيده ميشود ، حالت قطره اي شدن را از بين ميبرد.
اسيـديته (PH)صابون محلولپاشـي Sun Fert خنـثي ميباشـد. لـذا مانند شوينده هاي موجـود قليائي ندارد كه احياناً باعث سوزندگي شود.
🌱اگر سطـح برگ گـرد آلـود باشد ، محلولپـاشي صـابون Sun Fert بهمـراه آب باعـث شستـشوي بـرگ وسهـولت تنـفس وعمـل فتـوسنتز و كـربن گيـري را افـزايش ميدهد.

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که بررسی می کند “صابون محلولپاشي Sun Fert”